Regulamin usługi "poczta bez reklam"

 1. Postanowienia ogólne
  Usługa „poczta bez reklam” świadczona jest przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadającą NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.000 złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

  Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
  1. użytkownik: osoba korzystająca z usługi „poczta bez reklam”; użytkownikiem może być będąca użytkownikiem świadczonej przez Grupę Wirtualna Polska S.A. usługi poczty elektronicznej w domenach: o2.pl, tlen.pl, go2.pl oraz prokonto.pl osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  2. usługa „poczta bez reklam” (zwana także „usługą”): płatna usługa świadczona przez Grupę Wirtualna Polska S.A. pozwalająca na wyłączenie na koncie poczty elektronicznej w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl oraz prokonto.pl otrzymywania reklamy, komunikatów, informacji o produktach lub usługach rozsyłanych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. zgodnie z „Regulaminem korzystania z usługi poczty elektronicznej w domenach: o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl, z usługi poczty prokonto w domenie oraz Komunikatora Tlen.pl – usług bezpłatnie oferowanych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. w Warszawie” (zwanym dalej Regulaminem poczty), dostępnym na stronie: http://profil.o2.pl/regulamin.html.
 2. Zasady świadczenia usługi „poczta bez reklam”
  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usługi „poczta bez reklam” świadczonej przez Grupę Wirtualna Polska S.A. umożliwiającej przy użyciu wiadomości SMS wyłączenie otrzymywania reklamy, komunikatów, informacji o produktach lub usługach rozsyłanych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. zgodnie z Regulaminem poczty.
  2. Usługa świadczona przez Grupę Wirtualna Polska S.A. nie zapewnia wyłączenia otrzymywania reklam, komunikatów, informacji dotyczących usług lub produktów, badań opinii publicznej wysyłanych przez inne podmioty niż Grupa Wirtualna Polska S.A. W celu ochrony konta poczty elektronicznej przed otrzymywaniem niepożądanych informacji (spamu) Grupa Wirtualna Polska S.A. zaleca ustawianie odpowiednich filtrów antyspamowych zgodnie z dostępną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej świadczonej przez Grupę Wirtualna Polska S.A. w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl.
  3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i o jej akceptacji, dokonanie płatności za usługę w sposób opisany w Regulaminie (tj. poprzez prawidłowe wysłanie wiadomości typu SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci telefonii komórkowej operatorów: ERA, ORANGE, PLUS, PLAY lub operatorów wirtualnych wykorzystujących infrastrukturę ww. operatorów) oraz aktywowanie usługi za pomocą hasła zwrotnego otrzymanego jako wiadomość SMS w odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika zgodnie z Regulaminem wiadomość SMS.
  5. Usługa dostępna jest dla użytkowników usługi poczty elektronicznej świadczonej przez Grupę Wirtualna Polska S.A. zgodnie z Regulaminem poczty, korzystających z telefonów komórkowych działających w sieci telefonii komórkowej operatorów: ERA, ORANGE, PLUS, PLAY lub operatorów wirtualnych wykorzystujących infrastrukturę ww. operatorów.
  6. Aktywacja usługi następuje w momencie wpisania i zaakceptowania w formularzu dostępnym na stronie https://profil.o2.pl/wylaczreklamy.php poprawnej nazwy loginu poczty elektronicznej użytkownika (usługi poczty elektronicznej świadczonej przez Grupę Wirtualna Polska S.A. zgodnie z Regulaminem poczty) i kodu doręczonego użytkownikowi w odpowiedzi na wysłaną zgodnie z punktem 7 poniżej wiadomość SMS; kod jest dostarczany użytkownikowi w zwrotnej wiadomości SMS, tj. na numer telefonu komórkowego, z którego wysłano wiadomość zgodnie z punktem 7 poniżej. Po aktywowaniu usługi użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej, którego dotyczyła dyspozycja wyłączenia reklamy, wiadomość potwierdzającą aktywację usługi.
  7. W celu aktywacji usługi konieczne jest wysłanie wiadomości SMS o treści TC.O2PL na numer podany na stronie https://profil.o2.pl/wylaczreklamy.php. W przypadku wysłania wiadomości SMS o innej treści o2 sp. z o.o. nie jest zobowiązana do aktywacji usługi i nie odpowiada za poniesione przez użytkownika i związane z tym koszty (w szczególności za koszt przesłania wiadomości SMS).
  8. Użytkownik może wybrać okres, przez który będzie świadczona usługa. W zależności od wyboru okresu, użytkownik powinien wysłać wiadomość SMS na wybrany numer zgodnie z informacją zawartą w punkcie 7 powyżej. W przypadku wysłania wiadomości SMS na inny numer niż podany na stronie: https://profil.o2.pl/wylaczreklamy.php Grupa Wirtualna Polska S.A. nie jest zobowiązana do aktywacji usługi i nie odpowiada za poniesione przez użytkownika i związane z tym koszty (w szczególności za koszt przesłania wiadomości SMS). W okresie świadczenia usługi przez Grupę Wirtualna Polska S.A. użytkownik ma możliwość bieżącego sprawdzania czasu pozostałego do końca obowiązywania usługi, zgodnie z dostępną funkcjonalnością poczty elektronicznej. Okresem rozliczeniowym dla usługi świadczonej przez Grupę Wirtualna Polska S.A. jest jeden miesiąc.
  9. Użytkownik, po wysłaniu wiadomości SMS zgodnie z punktem 7 powyżej, otrzyma na numer telefonu, z którego został wysłany SMS, wiadomość zwrotną zawierająca kod. Otrzymany kod pozwala na jedną aktywację usługi, co oznacza, iż dany kod może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
  10. Wysokość opłat za usługę (realizowaną przez uprawnionych operatorów określonych w Regulaminie) określa cennik dostępny na stronie https://profil.o2.pl/wylaczreklamy.php. Każde jednorazowe przesłanie wiadomość SMS będzie skutkowało pobraniem zgodnej z cennikiem opłaty przez operatora krajowego, z którego usług korzysta użytkownik. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie usługi, w tym jej aktywację, jak również za koszty poniesione przez użytkownika, w przypadku gdy użytkownik aktywując usługę czynił to niezgodnie z Regulaminem (np. wysłał wiadomość SMS z telefonu komórkowego innego operatora, aniżeli wskazany w Regulaminie).
  11. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkownika z usługi i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za błędne wpisanie treści wiadomości SMS lub błędne wybranie numeru telefonu przez użytkownika,
   3. za brak możliwości wysłania przez użytkownika wiadomości SMS, nie otrzymanie wiadomości zwrotnej zawierającej kod, opóźnienie w otrzymaniu wiadomości zwrotnej zawierającej kod, jak również za brak możliwości korzystania z usługi i szkody wynikłe z tego tytułu z przyczyn niezależnych od Grupy Wirtualna Polska S.A., w tym z przyczyn dotyczących usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej za pośrednictwem których użytkownik wysyła i odbiera wiadomości SMS,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia osobom trzecim kodu użytkownika lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupy Wirtualna Polska S.A.,
   5. za przerwę lub czasowe zawieszenie dostępności usługi z przyczyn niezależnych od Grupy Wirtualna Polska S.A.,
   6. za wysłanie przez użytkownika wiadomości SMS z sieci operatora innego niż określony w Regulaminie i za wszelkie tego następstwa.
  12. W przypadku dokonania prób włamania na strony internetowe należące do o2 sp. z o.o., prób złamania kodów oraz korzystania z usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub jej przeznaczeniem, Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania danego konta pocztowego, a także do podjęcia dalej idących przewidzianych prawem działań, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  13. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usługi, w tym również dotyczące poprawności pobrania opłaty za usługę, należy przesyłać za pomocą formularza (zakładka: Opcja „Poczta bez reklam” – problemy i sugestie) dostępnego na stronie: http://kontakt.o2.pl/ lub formie pisemnej na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A. ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu z którego wysłano SMS oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Grupę Wirtualna Polska S.A. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika podany w treści reklamacji.
  14. Regulamin jest dostępny na stronie: http://poczta.o2.pl/.
  15. Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie prawo wysłania na konto poczty elektronicznej użytkownika informacji technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania usługi poczty elektronicznej dotyczącej zmian w ustawieniach infrastruktury poczty.
  16. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie zbiera ani nie przetwarza numerów telefonów, z których została wysłana wiadomość SMS w celach innych niż związanych ze świadczeniem usługi, w tym w szczególności o2 nie przetwarza numerów telefonów w celach marketingowych.
  17. Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Grupa Wirtualna Polska S.A. powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni przed datą planowanej zmiany e-mailem przesłanym na konto poczty elektronicznej użytkownika. Po tym terminie zmieniony zgodnie z zdaniem poprzedzającym Regulamin wiąże użytkownika.
  18. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.