Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin obowiązujący od dnia 2 maja 2016 r.

 1. Uwagi ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl (zwanej dalej usługą poczty elektronicznej), oraz z komunikatora tlen.pl (zwanego dalej Komunikatorem Tlen.pl). Regulamin jest udostępniany użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej profil.o2.pl/regulamin.html  w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
  2. Usługa poczty elektronicznej i Komunikatora Tlen.pl są świadczone przez Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.850,00 zł. Użytkownik może się kontaktować z usługodawcą poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 703 200 220 lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=poczta
  3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do usługi poczty elektronicznej oraz Komunikatora Tlen.pl przysługują Grupie Wirtualna Polska S.A.
  4. Podstawowym warunkiem korzystania z usługi poczty elektronicznej i/lub z Komunikatora Tlen.pl. jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie z usługi poczty elektronicznej i/lub Komunikatora Tlen.pl oznacza, iż użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  5. Użytkownikiem usługi poczty elektronicznej jest każdy podmiot i każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z tej usługi (zwany dalej użytkownikiem). Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Czynności użytkownika wskazanego w zdaniu powyżej dokonywane są za zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Poczta elektroniczna w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl
  1. Usługa poczty elektronicznej świadczona jest nieodpłatnie.
  2. Pojemność każdego konta poczty elektronicznej udostępnianego przez Grupę Wirtualna Polska S.A. w ramach usługi poczty elektronicznej (zwanego dalej kontem) wynosi 30 GB.
  3. Ilość kont dla jednego użytkownika nie jest ograniczona. Każde konto działa jednocześnie pod czterema domenami, o których mowa w punkcie I.1. powyżej (zwanymi dalej łącznie Domenami), co oznacza, iż założenie konta w którejkolwiek z Domen skutkuje automatycznym założeniem tego samego konta także w pozostałych Domenach. Zawartość danego konta jest identyczna niezależnie od tego, w jakiej Domenie spośród wyżej powołanych użytkownik zalogował się na konto.
  4. Poszczególny list elektroniczny przesyłany z konta nie może przekraczać 100 MB.
  5. Aby korzystać z usługi poczty elektronicznej, konieczne jest założenie konta w którejkolwiek z Domen. Konto jest aktywne niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami w tym formularzu opisanymi.
  6. 6. Zarówno podanie danych niezbędnych dla założenia konta, jak i korzystanie z usługi poczty elektronicznej są dobrowolne, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.
  7. Użytkownik, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do podania danych zgodnie z rzeczywistością. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych, jak też prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania do Grupy Wirtualna Polska S.A., na adres wskazany w pkt I.2. powyżej, podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej w którejkolwiek z Domen lub poprzez dokonanie samodzielnie odpowiednich zmian (w granicach dostępnej w tym zakresie funkcjonalności) po zalogowaniu się na konto. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych danych. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Grupa Wirtualna Polska S.A. przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia konta takiego użytkownika.
  8. Użytkownik może odstąpić od umowy o korzystanie poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty aktywowania Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Grupę Wirtualną Polska S.A. Użytkownikowi  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Grupę Wirtualną Polskę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą udostępnienia konta poczty elektronicznej.
  9. Przed usunięciem bądź zmodyfikowaniem danych użytkownika, Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie wystąpienie do użytkownika żądającego modyfikacji lub usunięcia danych z zapytaniem lub zapytaniami mającymi na celu identyfikację użytkownika.
  10. Żądanie użytkownika całkowitego usunięcia jego danych jest równoznaczne z usunięciem konta, przypisanego do tych danych, wraz z całą jego zawartością, na co użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.
  11. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika postanowień Regulaminu;
   2. przyjęciem do wiadomości przez użytkownika, iż przysługuje mu prawo dostępu do danych osobowych podanych przez użytkownika, jak również prawo ich poprawiania i domagania się ich usunięcia, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu;
   3. przyjęciem do wiadomości przez użytkownika, iż nieodpłatność usługi poczty elektronicznej jest możliwa dzięki współpracy Grupy Wirtualna Polska S.A. z reklamodawcami i w konsekwencji akceptacją uprawnienia Grupy Wirtualna Polska S.A. do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z usługi poczty elektronicznej, w szczególności poprzez wymaganie zgody na przetwarzanie danych użytkownika w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (informacyjnych, reklamowych itp.) Grupa Wirtualna Polska S.A. lub wysyłanych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. na zlecenie innych osób;
   4. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika faktu, iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika w ramach usługi poczty elektronicznej, w tym ewentualne powierzenie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, będzie odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika faktu, iż po zakończeniu świadczenia usługi poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z prawem lub z Regulaminem korzystania z usługi poczty elektronicznej jak również w celach i w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  12. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z usługi poczty elektronicznej jest Grupa Wirtualna Polska S.A. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Grupę Wirtualna Polska S.A. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach realizacji uprawnień wskazanych w pkt I.10 powyżej. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przetwarzanych przez Grupę Wirtualna Polska S.A., a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta)
  13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi poczty elektronicznej w sposób zgodny w Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu):
   1. rozsyłanie spamu (w tym "niechcianej" poczty, "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupy Wirtualna Polska S.A., reklamy niezamówionej w Grupie Wirtualna Polska S.A.), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe,
   2. podszywanie się pod inne osoby/podmioty, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby użytkownika,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich lub działanie na szkodę osób trzecich lub Grupy Wirtualna Polska S.A.,
   5. inne zachowanie użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupy Wirtualna Polska S.A., dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupy Wirtualna Polska S.A., dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.
   Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 13 "a"-"e" stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania danego konta, a także do podjęcia przez Grupę Wirtualna Polska S.A. dalej idących, przewidzianych prawem kroków w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  14. Grupa Wirtualna Polska S.A. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by usługa poczty elektronicznej świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym Grupa Wirtualna Polska S.A.:
   1. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn od Grupy Wirtualna Polska S.A. niezależnych,
   2. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących usługę poczty elektronicznej lub w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
   3. zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, a także na wszystkich kontach obsługiwanych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie,
   4. nie świadczy usługi archiwizacji danych ani polegającej na wykonywani kopii zapasowych treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, w szczególności kontaktów czy korespondencji elektronicznej danego użytkownika.
   W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie świadczenia usługi poczty elektronicznej będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska S.A. powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. W przypadkach, o których mowa w punkcie 13a, 13b i 13c powyżej, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska S.A. powiadomi użytkownika o takim zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. Postanowienia, o których mowa w punktach 13a-13c mogą być zastosowane przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanych przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej. Postanowienia umów lub zamówień dotyczących innych usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanych przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej regulujące prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Regulamin mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
  15. Grupa Wirtualna Polska S.A. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych listów elektronicznych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. Wszelkie tego typu działania należy zgłaszać na adres abuse@grupawp.pl. Grupa Wirtualna Polska S.A., w przypadkach grożących zablokowaniem, uszkodzeniem lub nadmiernym obciążeniem usługi poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę usługi poczty elektronicznej, w tym poszczególnych kont, m.in. poprzez niedostarczanie listów elektronicznych. Listy elektroniczne oznaczone przez użytkownika jako spam są automatycznie usuwane. Szczegółowe działania, które może podejmować Grupa Wirtualna Polska S.A. w celu ochrony usługi poczty elektronicznej opisane są w Polityce antyspamowej Grupy Wirtualna Polska S.A. dostępnej pod adresem http://pomoc.o2.pl/id,18269296,pytanie.html
  16. Grupa Wirtualna Polska S.A. oświadcza, iż stosowane przy ochronie usługi poczty elektronicznej środki techniczne nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska S.A. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia kont, ich zawartości oraz przesyłanej korespondencji przed niepowołanymi osobami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@grupawp.pl. Grupa Wirtualna Polska S.A. zaleca korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony korespondencji elektronicznej.
  17. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z usługi poczty elektronicznej są dostępne na stronie http://poczta.o2.pl, http://prokonto.pl.
  18. Informacje opisujące funkcjonalność usługi poczty elektronicznej dostępne są na stronie http://poczta.o2.pl, http://prokonto.pl. Grupa Wirtualna Polska S.A. w celu poprawiania jakości usługi poczty elektronicznej zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi poczty elektronicznej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  19. W ramach usługi poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska S.A. udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą prezentację przy wiadomościach określonych danych z tej wiadomości lub jej załączników, w szczególności danych z faktur elektronicznych otrzymanych przez użytkownika na konto poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie korzystania z usługi poczty elektronicznej zrezygnować z korzystania opisanej powyżej funkcjonalności.
  20. W ramach usługi poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska S.A. udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą realizację płatności za ww. faktury elektroniczne za pośrednictwem wybranych systemów płatności internetowej. Usługi płatności internetowej będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty.
  21. Umowa o korzystanie z usługi poczty elektronicznej zawierana jest z użytkownikiem na czas nieoznaczony.
  22. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi poczty elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta.
  23. Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie prawo usunięcia danych użytkownika podanych w formularzu zgłoszeniowym, jak też prawo usunięcia konta danego użytkownika w przypadku, a tym samym do wypowiedzenia umowy o korzystanie z usługi poczty elektronicznej, gdy:
   1. w okresie 60 dni następujących po sobie dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto lub logowanie związane z korzystaniem z innych usług (innych aniżeli objęte Regulaminem) świadczonych przez Grupę Wirtualna Polska S.A., które wymagają podania loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej,
   2. upłynęło 60 następujących po sobie dni od dnia oznaczenia przez użytkownika swojego konta jako „do usunięcia”.
  24. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczty elektronicznej i za szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści wysyłane i otrzymywane przez użytkowników,
   3. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupy Wirtualna Polska S.A.,
   4. za treści pobrane przez użytkownika z Internetu,
   5. za sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczta prokonto w domenie (zdefiniowanej poniżej) oraz z usługi prokonto (zdefiniowanej poniżej), w tym za sposób administrowania kontami utworzonymi w ramach tej usługi,
   6. przez osoby nimi zarządzające w ramach usługi poczta prokonto w domenie.
  25. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące usługi poczty elektronicznej należy zgłaszać na stronie http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=poczta
  26. Użytkownik zakładając konto i korzystając z usługi poczty elektronicznej zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Znakami wykorzystanymi w haśle mogą być małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne, zawierające się w tablicy znaków ASCII pod numerami od 33 do 126. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej. Użytkownik może zmienić powyższe hasło poprzez złożenie dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób, zgodnie z aktualną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej w tym zakresie.
  27. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie zbiera ani nie przetwarza numerów telefonów użytkowników w celach innych niż związanych z zmianą hasła. Grupa Wirtualna Polska S.A. nie przetwarza numerów telefonów w celach marketingowych).
  28. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o usunięciu danych użytkownika skutkującym usunięciem konta lub o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych użytkownika , użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z innych niż objęte Regulaminem usług świadczonych przez Grupę Wirtualna Polska S.A. na podstawie loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej żądanie usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych użytkownika możliwe jest po rozwiązaniu stosunków prawnych, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska S.A. świadczy takie usługi.
  29. W ramach świadczenia usługi poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska S.A. może także świadczyć inne usługi, związane z usługą poczty elektronicznej, w tym na wyraźne zamówienie użytkownika – na zasadach bliżej określonych w regulaminach takich usług – usługi odpłatne. Na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym Grupa Wirtualna Polska S.A. świadczy usługę „poczta bez reklam”, zgodnie regulaminem usługi „poczta bez reklam” dostępnym na stronie http://profil.o2.pl/regulamin_pocztabezreklam.html
  30. W ramach świadczenia usługi poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska S.A., w zakresie danego konta udostępnia również możliwość tworzenia i korzystania z dodatkowych adresów poczty elektronicznej przyporządkowanych do tego konta (np. adresów w domenach 10g.pl, fejm.pl itp.). Dalsze postanowienia opisujące funkcjonalność tej usługi jak również innych usług związanych z usługą poczty elektronicznej świadczonej w oparciu o Regulamin, dostępne są z poziomu konta danego użytkownika.
  31. Grupa Wirtualna Polska S.A. wspiera ideę przenoszenia danych. Uzyskując dostęp do określonych danych za pomocą API wykorzystywanego w innych serwisach lub aplikacjach użytkownik zobowiązuje się do umożliwienia eksportowania swoich kontaktów (danych) do innych serwisów lub aplikacji jedynie na zasadzie wzajemności, zgodnie dostępną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
  32. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacji rozsyłania spamu, włamania do konta, itp. Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie uprawnienie do blokowania dostępu do kont.
  33. Korespondencja od Grupy Wirtualna Polska S.A. związana z korzystaniem przez użytkownika z usługi poczty elektronicznej będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej tego użytkownika.
 3. Komunikator Tlen.pl
  1. Komunikator Tlen.pl jest aplikacją internetową udostępnianą bezpłatnie przez Grupę Wirtualna Polska S.A. Wersja bieżąca aplikacji znajduje się pod adresem www.tlen.pl.
  2. Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest posiadanie konta pod którąkolwiek z Domen.
  3. Funkcjonalność Komunikatora Tlen.pl i bliższe dane na temat aplikacji znajdują się na stronie www.tlen.pl.
  4. Z chwilą usunięcia konta użytkownik traci możliwość korzystania z Komunikatora Tlen.pl.
  5. Szczegółowe zasady korzystania z Komunikatora Tlen.pl są wyrażone w umowie licencyjnej, której treść jest podawana użytkownikowi do akceptacji przy instalacji danej wersji Komunikatora Tlen.pl. Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest zaakceptowanie przez użytkownika treści umowy licencyjnej.
 4. Zasady usługi „poczty elektronicznej w domenie prokonto.pl”
  1. Usługa poczty elektronicznej w domenie prokonto.pl (zwana dalej usługa prokonto) świadczona jest przez Grupę Wirtualna Polska S.A. Usługa prokonto pozwala na korzystanie przez użytkownika (posiadającego konto w domenie prokonto.pl) z usługi poczty elektronicznej w odrębnej domenie użytkownika (tj. domenie, której użytkownik jest abonentem), zwanej dalej „pocztą prokonto w domenie”. Do usługi prokonto oraz do poczty prokonto w domenie stosuje się postanowienia punktu I i II Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego IV punktu. Posiadający usługę prokonto użytkownik, będący abonentem określonej domeny, może w tej domenie aktywować usługę poczty prokonto w domenie i zarządzać stworzonymi przez siebie kontami. Może też umożliwić osobom trzecim zakładanie kont w usłudze prokonto pod domeną, której jest abonentem. W przypadku zaprzestania korzystania z usługi prokonto przez użytkownika, będącego abonentem określonej domeny, osoba trzecia zachowuje dostęp konta, którego jest użytkownikiem oraz może wybrać nowy adres poczty elektronicznej.
  2. W ramach usługi poczta prokonto w domenie użytkownik może zarejestrować do 10 domen i założyć w ramach każdej z nich do 1000 kont. Może też umożliwić uruchamianie kont w domenie, której jest abonentem osobom trzecim. Do każdego z kont założonego w ten sposób postanowienia Regulaminu stosują się bezpośrednio. Użytkownik korzystający z poczty prokonto w domenie jest zobowiązany poinformować osoby, których kontami zarządza (w domenie użytkownika) o treści Regulaminu i jego zmianach oraz o konieczności przestrzegania jego postanowień. Niezależnie od odpowiedzialności osób korzystających z kont zarządzanych przez innego użytkownika, użytkownik korzystający z poczty prokonto w domenie (zarządzający kontami) odpowiada za przestrzeganie Regulaminu przez osoby, których kontami zarządza, co należy rozumieć w ten sposób, że działania lub zaniechania takich użytkowników są działaniami lub zaniechaniami użytkownika zarządzającego kontami.
  3. Szczegółowa funkcjonalność usługi prokonto i usługi poczta prokonto w domenie opisana jest na stronie http://prokonto.pl.
  4. Użytkownik przy korzystaniu z usługi poczta prokonto w domenie nie może tworzyć ani udostępniać osobom trzecim kont, o loginach, w których przed znakiem @ występują następujące wyrazy: postmaster oraz abuse. Przedmiotowe loginy znajdują się w wyłącznej dyspozycji Grupy Wirtualna Polska S.A.
  5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupy Wirtualna Polska S.A. wyraźnie lub zezwalających Grupie Wirtualna Polska S.A. na określone zachowania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupy Wirtualna Polska S.A. za takie zachowania, Grupa Wirtualna Polska S.A. nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za: sposób administrowania przez użytkownika (osobę zarządzającą kontami w usłudze poczta prokonto w domenie) utworzonym w ramach usługi poczta prokonto w domenie kontem danego użytkownika tej usługi, w tym za zmianę hasła do takiego konta, jego konta, utratę treści z przedmiotowego konta, za usunięcie zarejestrowanej domeny przez użytkownika.
  6. Korzystanie z konta utworzonego w ramach usługi poczta prokonto w domenie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  7. W odniesieniu do użytkownika konta utworzonego (w ramach korzystania z usługi poczta prokonto w domenie) przez uprawnionego do tego użytkownika właściwe są postanowienia Regulaminu dotyczące usługi poczty elektronicznej z uwzględnieniem postanowień niniejszego pkt IV Regulaminu.
  8. Niezależnie od uprawnień przysługujących osobie zarządzającej kontami, utworzonymi w ramach usługi poczta prokonto w domenie, Grupa Wirtualna Polska S.A. jest władna do administrowania takimi kontami zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania przez takich użytkowników postanowień Regulaminu.
  9. W celu poprawiania jakości usługi prokonto zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi prokonto bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Do świadczenia usług na rzecz użytkowników Grupa Wirtualna Polska S.A. wykorzystuje również mechanizm „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie z tego urządzenia końcowego, przy każdorazowym korzystaniu z usługi poczty elektronicznej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym użytkownika, ani nie wpływają na sposób jego działania. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
  2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
   1. dostosowania prezentowanych treści do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług Grupy Wirtualna Polska S.A.;
   2. udoskonalenia usług świadczonych przez Grupę Wirtualna Polska S.A.;
   3. tworzenia statystyk;
   4. utrzymania sesji użytkownika,
   5. optymalizacji oferty reklamowej i marketingowej Grupy Wirtualna Polska S.A..
  3. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym, poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Grupa Wirtualna Polska S.A. informuje jednak, że usunięcie plików cookies może utrudniać a niekiedy nawet uniemożliwiać korzystanie z funkcjonalności usługi poczty elektronicznej. Więcej informacji na temat wykorzystywania mechanizmu „cookies” przez Grupę Wirtualna Polska S.A. dostępnych jest pod adresem http://poczta.o2.pl/.
  4. Przeniesienie przez użytkownika jego uprawnień i/lub obowiązków związanych z korzystaniem z usługi poczty elektronicznej wymaga uprzedniej zgody Grupy Wirtualna Polska S.A.
  5. Reklamacje dotyczące korzystania z usługi poczty elektronicznej użytkownik może zgłaszać poprzez formularze dostępne pod adresem http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=poczta. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Grupę Wirtualna Polska S.A. reklamacji w formie pisemnej.
  6. Regulamin jest dostępny na stronie http://profil.o2.pl/regulamin.html.
  7. Grupa Wirtualna Polska S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska S.A. poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez: zamieszczenie informacji na stronie http://poczta.o2.pl/ oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie http://profil.o2.pl/regulamin.html. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z usługi poczty elektronicznej po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
  9. Konsumenci są uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/